RODO

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
FIRMY ,,TAMA FARBY-LAKIERY” SP. Z O.O. W PISZU

 

 – przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), która obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji współpracy z FIRMĄ ,,TAMA” FARBY-LAKIERY Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, ul. Olsztyńska 3, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, stanowiska służbowego, adresu e-mail, nazwa firmy (dalej jako: dane osobowe) jest  FIRMA ,,TAMA” FARBY-LAKIERY Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz (dalej jako ADO).

 

2. Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa (dalej jako: Podmiot przekazujący).

 

3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: biuro@tama.pisz.pl – za pomocą telefonu: 87 423 59 72, drogą pocztową: ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą/mogą być przetwarzane:

 

a)  w celu wykonania umowy zawartej przez Pana/Panią/Podmiot przekazujący z ADO lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (dalej jako: Umowa), co stanowi uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b, f  RODO;

 

b)  w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości (jeżeli dane osobowe zostały podane przez Panią/Pana/Podmiot przekazujący w Umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.

 

c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi;

 

d)  w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym kontaktuje się Pan/Pani z ADO w związku z realizacją Umowy oraz po zakończeniu tego okresu:

 

a)  przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej (jeżeli dane osobowe zostały podane przez Podmiot przekazujący w Umowie) – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na ADO;

 

b)  przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

 

9. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

11. Jeżeli podała/podał Pani/Pan dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez ADO Umowy na rzecz Podmiotu przekazującego. W przypadku nie podania danych realizacja Umowy może być utrudniona.

 

12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

 

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu: 

 

z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w ww. celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargo do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych – gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego.

 

ADO – dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej, elektronicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

0